Dolibarr - Entregues a compte

Gestió i Aplicació d'entregues a compte

Dolibarr permet fer entregues a compte, realitzant una factura especialment dissenyada a tal efecte, i després es pot descomptar directament sobre una factura del mateix client. És important remarcar que si l’entrega a compte és superior a la factura no ens la deixarà aplicar.

1- Crear una factura de bestreta


Per crear una factura d’entrega a compte, haurem d’anar a Facturació i pagaments (1) i crear una nova factura (2). Tot seguit seleccionarem un client com si féssim una factura normal i corrent (3), però alhora de triar el tipus de factura elegirem «Factura Bestreta» (4). Entrarem la resta de dades de la factura (data, forma de pagament, etc.) i finalitzarem fent clic a «Crea Esborrany» (5).

Un cop tinguem la factura feta en esborrany, passarem a posar-hi les línies de l’entrega a compte:Indicarem un servei en una entrada no pre-definida (1), excepte si ja tenim un article creat a tal efecte que aleshores directament triarem aquest article. Especificarem una descripció (2) que en aquest cas serà lliure i hi podrem posar el que vulguem. També indicarem el valor de l’entrega a compte (3) i finalment afegirem la línia de la factura (4).

2- Crear una factura de bestreta a partir d’un pressupost

També podrem crear una factura de bestreta a partir d’un pressupost. Un cop tinguem un pressupost validat i signat (acceptat), podrem crear una factura amb el botó corresponent i ens preguntarà quin tipus de factura volem crear. Hem de crear una factura de bestreta, però podrem elegir si hi posem un valor fix o un percentatge del total del pressupost. El valor fixe, en cap cas pot superar el valor màxim del pressupost.

Acabarem aquesta factura amb el botó «Crear un esborrany». Notarem que en el cas de fer la factura de bestreta a través del pressupost, no podrem elegir la descripció de l’entrega a comte, però en canvi ens ho permetrà fer a través d’un percentatge del valor del pressupost.


3- Validar les factures

En cop fetes les factures en esborrany, les podrem validar de dues formes diferents:

a) Validar i saldar la factura normalment

En aquest cas operarem com si fos una factura normal i al validar-la i marcar-la com a pagada restarà en un estat «Tractada», cosa que significa que aquesta factura estarà disponible per restar-la d’una altra factura.

b) Convertir en reducció futura

Aquesta opció directament converteix la factura en una entrega a compte a punt de fer servir. Entrarem a la factura en format esborrany i marcarem l’opció de «Convertir en reducció futura».


A partir d’aquell moment, ja podrem fer servir l’entrega a compte en qualsevol altra factura, sense tenir que validar la factura de bestreta. Posteriorment operarem de forma normal validant la factura.

(Nota del tècnic): En la versió que s’ha escrit aquest manual (7.0.1), sembla que hi ha un error en aquest apartat, ja que en el moment de validar i realitzar el pagament és duplica l’entrega a compte. En tot cas es recomana no utilitzar aquesta forma de validar les factures.

4- Aplicar entrega a compte

Finalment només ens farà falta aplicar l’entrega a compte realitzada. En el moment que realitzem qualsevol altra factura a aquell client ens apareixerà a la capçalera de la factura l’opció d’aplicar les entregues a compte.


I podrem comprovar com ha aplicat l’entrega a compte a la factura.
Deixar un comentari

Heu d'estar connectat per escriure un comentari.