ICGManager - Control de risc

Control del risc de clients a ICGManager

ICGManager disposa d’un control de risc de vendes a client, per evitar que els comercials o venedors, realitzin vendes superant un import determinat a un client.

1- Assignació de risc al client

Per configurar el risc, el primer que hem de fer assignar-lo a la fitxa de cada client. Anirem a la fitxa de client (1) i dins de la pestanya Tarifes i formes de pagament (2) buscarem el camp Risc Concedit (3) i allí introduirem el valor màxim de crèdit a un client.En cas de voler blocar totalment les vendes a un client, el que farem posarem el valor mínim de moneda en aquella casella. S’ha de tenir en compte que el camp amb valor 0 significa que el client no te risc.

Malauradament ICGManager no preveu cap automatisme per establir riscs en funció d’altres paràmetres. Tot i això amb un bon coneixement del programa, és podria aconseguir amb la programació de processos especials.


2- Configuracions generals del risc

Podrem configurar les opcions generals de tot el programa sobre el risc de client, des de Configuració → Empresa (1), anirem a la pestanya Clients (2) i allí tenim un apartat (3) dedicat en exclusiva al risc del client.

Dins de les opcions de risc disposem:

- Forma de pagament per excés de risc: En cas de que al realitzar una venda a crèdit el client hagi superat el risc, es podrà continuar la venda amb aquesta forma de pagament.

- Risc per defecte: El risc que s’assigna a tots els clients de nova creació per defecte. Atenció! Aquesta opció no te efecte sobre els clients ja creats.

- Incloure comandes en el càlcul de risc. A part de calcular el risc sobre els albarans de venda, també tindrà en compte les comandes de venda.

- Bloquejar comandes de venda si risc excedit. Bloquejar també la creació de noves comandes de venda si el client ha excedit el seu risc.

- Càlcul del risc: Es pot calcular per cada client individualment, o també per tots els clients que tinguin el mateix codi comptable.

3- Configuracions d’usuari del risc

Podrem també establir una sèrie de condicions sobre el risc que afecten als usuaris de ICGManager. Per configurar aquestes opcions hem d’anar a Configuració → Usuaris (1), desprès al menú lateral esquerra Valors per defecte → Risc Client (2), i finalment ens apareixen a la part dreta les opcions a configurar (3). Podrem configura les opcions per cada un dels usuaris de ICGManager elegint-los al desplegable de la part superior (4).

Les opcions a configurar són:

- Permetre realitzar vendes: En permet establir si aquest usuari ignorarà la opció del risc a les vendes (amb risc excedit) o inclús establir un percentatge màxim de superació del risc. Per defecte està establerta l’opció a 0%.

- Permetre vendre a crèdit amb rebuts tornats. Per aquest usuari no tindrà en compte els rebuts retornats del client en el càlcul del risc.

- Permetre vendre a crèdit amb cobraments pendents no satisfets abans de X dies. Estableix en nombre de dies que tindrà en compte en el càlcul del risc sobre els rebuts existents d’un client.

4- Vendes amb risc

Quan anirem a realitzar un document de venda si el client supera el risc ens donarà un avís i bloquejarà la venda:

Al acceptar l’avís podrem revisar el quadre de la part inferior i operar amb conseqüència. A la part esquerra ens informa del càlcul que ha realitzat ICGManager, per determinar que el client està en risc. A la part dreta ens informa del risc màxim concedit al client i a la part inferior tenim 2 botons per solucionar el problema si s’escau:

- Forma de pagament: Permet elegir una forma de pagament alternativa que no sigui amb venciments (saldat en data factura). Per exemple podrem entregar la mercaderia o realitzar un servei, sempre i quan ens aboni l’import en efectiu.

- Supervisor: Introduint el codi d’usuari d’un venedor que tingui permís per vendre amb risc excedit, ens permetrà continuar la venda normalment.

Hem de tenir en compte que els riscs que s’estableixen en ICGManager, també són vàlids per a la resta de programari ICG, i aquestes configuracions s’envien a través de ICGRemote, sent també efectives en els punts de venda remots.

Deixar un comentari

Heu d'estar connectat per escriure un comentari.